STRONA ARCHIWALNA
logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu o wartości poniżej 1200 zł.


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego

we Wrocławiu

 o wartości  przekraczającej 1200 zł.

 

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa i na podstawie protokołu przeprowadzenia oceny majątku ruchomego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu informuje, o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny.

 

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załączniku nr 5 .

  1. Jednostki  wymienione w § 38 ust.1 i ust.2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, załączniku nr 2, załączniku nr 3, załączniku nr 4, załącznik nr 5  w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z załącznikiem nr 6 zawierające:

a)      nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b)      informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c)      wskazanie składników majątku ruchomego (nazwa i S/N ), o który występuje jednostka,

d)     oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu określonym w protokole zdawczo-odbiorczym wg. załącznika nr 7,

e)      zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem, w tym kosztów odbioru przedmiotu nieodpłatnego przekazania,

f)       telefon kontaktowy,

g)      e:mail,

 

  1. Jednostki wymienione w § 39 ust.1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)      nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b)      statut,

c)      informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d)     wskazanie składnika majątku ruchomego (nazwa, S/N), o który występuje jednostka,

e)      uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f)       zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g)      telefon kontaktowy,

h)      e:mail, 

Wnioski można kierować za pośrednictwem poczty lub składać osobiście w siedzibie WITD we Wrocławiu w pok. nr 5 - sekretariat ( decyduje data wpływu )  -  do dnia  20 kwietnia  2018 r. na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu,

ul. B. Krzywoustego 28,  51-165 Wrocław

 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się poprzez:

1)      w trybie § 38 niniejszego rozporządzenia – następnie:

2)      w trybie § 39 niniejszego rozporządzenia- następnie:

3)      w trybie § od 9 do 37  niniejszego rozporządzenia- następnie:

4)      w trybie § 8 ust4

Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu, ul.  B. Krzywoustego 28; 51-165 Wrocław w godzinach od 8.30- do 14.00 w terminie od 15 maja 2017 r.  do 4 czerwca 2017 r.  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Pan Oktawian Plaskota (pok.17) tel.  71/320-90-87.

W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następujące informację:

„ Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 20 kwietnia  2018 r.”.

Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwarcia.

Analiza potrzeb podmiotu wnioskującego będzie decydować o nieodpłatnym przekazaniu składnika majątku ruchomego.

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 20 kwietnia 2018 r.
 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu,

51-165 Wrocław

ul. B. Krzywoustego 28

tel. .  71/320-90-87.

Fax. 71/326-51-61

e-mail: oplaskota@dolnyslask.witd.gov.pl


Pliki do pobrania :2018-03-20

Wytworzył przez:   Oczkowicz Czesław
Zatwierdził przez:    Oczkowicz Czesław
Ostatnia zmiana wykonana przez: Oczkowicz Czesław
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2018-04-27 13:29:43