STRONA ARCHIWALNA
logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa i na podstawie protokołu przeprowadzenia oceny majątku ruchomego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu informuje, o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny. Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

1. Jednostki wymienione w § 38 ust.1 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z załącznikiem nr 3 zawierające:

a)      nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b)      informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c)      wskazanie składników majątku ruchomego (nazwa i S/N ), o który występuje jednostka,

d)     zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem, w tym kosztów odbioru przedmiotu nieodpłatnego przekazania,

e)      telefon kontaktowy,

f)       e:mail,

2. Jednostki wymienione w § 39 ust.1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z załącznikiem nr 3 zawierające:

a)      nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b)      statut,

c)      informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d)     wskazanie składnika majątku ruchomego (nazwa, S/N), o który występuje jednostka,

e)      uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f)       zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g)      telefon kontaktowy,

h)      e:mail,

3. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się:

  • w trybie § 38 niniejszego rozporządzenia – następnie:
  • w trybie § 39 niniejszego rozporządzenia- następnie:
  • w trybie § od 9 do 37 niniejszego rozporządzenia- następnie:
  • w trybie § 8 ust 4

4. Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu, ul. B. Krzywoustego 28; 51-165 Wrocław w godzinach od 8.30 do 14.00 w terminie od 20 września 2021 r. do 24 września 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Pan Oktawian Plaskota
tel. 71/320-90-87.

5. W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następujące informację: „ Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 28 września 2021 r.”.

6. Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwarcia.

7. Analiza potrzeb podmiotu wnioskującego będzie decydować o nieodpłatnym przekazaniu składnika majątku ruchomego.

8. Wnioski lub oferty należy składać do dnia 28 września 2021 r:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, 51-165 Wrocław ul. B. Krzywoustego 28
  • składać osobiście w siedzibie WITD we Wrocławiu w pok. nr 5 – sekretariat

Pliki do pobrania :2021-09-17

Wytworzył przez:   Oczkowicz Czesław
Zatwierdził przez:    Oczkowicz Czesław
Ostatnia zmiana wykonana przez: Oczkowicz Czesław
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2021-09-17 09:35:13