STRONA ARCHIWALNA
logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu o wartości powyżej 300 euro - unieważniono.


Postępowanie unieważniono

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego

we Wrocławiu

 o wartości powyżej 300 euro

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe  /Dz.U.10.114.761/ i na podstawie protokołu przeprowadzenia oceny majątku ruchomego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu informuje, o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4.

Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, załączniku nr 2, załączniku nr 3, załączniku nr 4,  w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z załącznikiem nr 5 zawierające:

a)      nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b)      informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c)      wskazanie składników majątku ruchomego (nazwa i S/N ), o który występuje jednostka,

d)     oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu określonym w protokole zdawczo-odbiorczym wg. załącznika nr 6,

e)      zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem, w tym kosztów odbioru przedmiotu nieodpłatnego przekazania,

f)       telefon kontaktowy,

g)      e:mail,

  1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a)      dane oferenta – w przypadku osób fizycznych  (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek-nazwę i adres siedziby,

b)      wykaz i rodzaj majątku ruchomego objętego ofertą ( liczba porządkowa, nazwa, rodzaj),

c)      oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem składników majątku

lub

że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d)     oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

e)      telefon kontaktowy,

f)       e:mail, 

  1. Jednostki wymienione w § 39 ust.1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)      nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b)      statut,

c)      informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d)     wskazanie składnika majątku ruchomego (nazwa, S/N), o który występuje jednostka,

e)      uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f)       zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g)      telefon kontaktowy,

h)      e:mail, 

Wnioski można kierować za pośrednictwem poczty lub składać osobiście w siedzibie WITD we Wrocławiu w pok. nr 5 - sekretariat ( decyduje data wpływu )  -  do dnia 24   marca 2017 r. na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu,

ul. B. Krzywoustego 28,  51-165 Wrocław

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się poprzez:

1)      nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,

2)      nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego,

3)      sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2.

4)      zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-3.

Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu, ul.  B. Krzywoustego 28; 51-165 Wrocław w godzinach od 8.30- do 14.00 w terminie od 6 marca 2017 r.  do 23 marca 2017 r.  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Pan Oktawian Plaskota (pok.17) tel.  71/320-90-87.

W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następujące informację:

„ Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 24 marca 2017 r.”.

Zakupiony składnik majątku zostanie odebrany na koszt oferenta w terminie  i miejscu ustalonym przez Inspektorat po uiszczeniu ceny zakupu przez nadawcę. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. Pisemne wnioski , które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwarcia.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. Rozporządzenia , będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków  oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego

W przypadku gdy dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Inspektorat może przeprowadzić dodatkową aukcję.

 Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na konto nr 22 1010 1674 0032 1622 3100 0000.W tytule przelewu należy podać za co wnoszona jest opłata.  Zapłata następuje w momencie, gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie w faktycznym posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 24 marca 2017  r.
 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu,

51-165 Wrocław

ul. B. Krzywoustego 28

tel. .  71/320-90-87.

Fax. 71/326-51-61


Pliki do pobrania :2017-03-06

Wytworzył przez:   Oczkowicz Czesław
Zatwierdził przez:    Oczkowicz Czesław
Ostatnia zmiana wykonana przez: Oczkowicz Czesław
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2017-03-08 11:36:56