STRONA ARCHIWALNA
logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu o wartości poniżej 1200 zł.


Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa i na podstawie protokołu przeprowadzenia oceny majątku ruchomego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu informuje, o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny.

 

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

1. Jednostki  wymienione w § 38 ust. 1 i ust. 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z załącznikiem nr 2 zawierające:

   a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

   b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

   c) wskazanie składników majątku ruchomego (nazwa i S/N ), o który występuje jednostka,

   d) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu określonym w protokole zdawczo-odbiorczym wg. załącznika nr 3,

   e) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem, w tym kosztów odbioru przedmiotu nieodpłatnego przekazania,

   f) telefon kontaktowy,

   g) email,

2. Jednostki wymienione w § 39 ust.1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

   a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

   b) statut,

   c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

   d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nazwa, S/N), o który występuje jednostka,

   e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

   f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

   g) telefon kontaktowy,

   h) email,

Wnioski można kierować za pośrednictwem poczty lub składać osobiście w siedzibie WITD we Wrocławiu w pok. nr 5 - sekretariat (decyduje data wpływu) - do dnia 12 czerwca 2017r. na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu,

ul. B. Krzywoustego 28,  51-165 Wrocław

 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się poprzez:

1)      w trybie § 38 niniejszego rozporządzenia – następnie:

2)      w trybie § 39 niniejszego rozporządzenia- następnie:

3)      w trybie § od 9 do 37  niniejszego rozporządzenia- następnie:

4)      w trybie § 8 ust. 4.

Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu, ul.  B. Krzywoustego 28; 51-165 Wrocław w godzinach od 8.30 do 14.00 w terminie od 25 maja 2017r. do 9 czerwca 2017r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Pan Marek Ciesielski (pok. 17) tel. 71/320-90-87.

 

W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następujące informację:

„ Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 12 czerwca 2017r.”.

Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwarcia.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 lub  § 39 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków  oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

 

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 12 czerwca 2017r. na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu,

51-165 Wrocław

ul. B. Krzywoustego 28

tel. .  71/320-90-87.

Fax. 71/326-51-61

e-mail: mciesielski@dolnyslask.witd.gov.pl


Pliki do pobrania :2017-05-24

Wytworzył przez:   Ciesielski Marek
Zatwierdził przez:    Ciesielski Marek
Ostatnia zmiana wykonana przez: Ciesielski Marek
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2017-05-24 14:23:31