STRONA ARCHIWALNA
logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu o wartości przekraczającej 1200 zł.


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego

we Wrocławiu

 o wartości  przekraczającej 1200 zł.

 

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa i na podstawie protokołu przeprowadzenia oceny majątku ruchomego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu informuje, o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny.

 

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5.

1. Jednostki  wymienione w § 38 ust.1 i ust.2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, załączniku nr 2, załączniku nr 3, załączniku nr 4, załączniku nr 5  w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z załącznikiem nr 6 zawierające:

a)      nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki, o których mowa w § 1 (wspomnianego rozporządzenia), jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcje organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

b)      wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

d)     oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu określonym w protokole zdawczo-odbiorczym wg. załącznika nr 7,

e)      zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem, w tym kosztów odbioru przedmiotu nieodpłatnego przekazania,

f)       telefon kontaktowy,

g)      e:mail,

 

2.  Jednostki wymienione w § 39 ust.1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)            nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b)            statut,

c)            wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

d)           oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu określonym w protokole zdawczo-odbiorczym wg. załącznika nr 7,

e)            zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

f)             wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę,

g)            uzasadnienie , w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu,

h)            telefon kontaktowy,

i)               e:mail, 

3. W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następujące informację: „Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 27 marca  2020 r.”- zostanie przeprowadzona procedura – zgodnie § od 9 do 37  wspomnianego rozporządzenia

 

Wnioski można kierować za pośrednictwem poczty lub składać osobiście w siedzibie WITD we Wrocławiu w pok. nr 5 - sekretariat   -  do dnia  27 marca  2020 r r. na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu,

ul. B. Krzywoustego 28,  51-165 Wrocław

 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się poprzez:

1)      w trybie § 38 niniejszego rozporządzenia – następnie:

2)      w trybie § 39 niniejszego rozporządzenia- następnie:

3)      w trybie § od 9 do 37  niniejszego rozporządzenia- następnie:

4)      w trybie § 8

Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu, ul.  B. Krzywoustego 28; 51-165 Wrocław w godzinach od 8.30- do 14.00 w terminie od 19 lutego 2020 r.  do 27 marca  2020 r.  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Pan Robert Jaworski (pok.17) tel.  71/320-90-87.

Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwarcia.

Analiza potrzeb podmiotu wnioskującego będzie decydować o nieodpłatnym przekazaniu składnika majątku ruchomego.

 

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 27 marca 2020 r.
 na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu,

51-165 Wrocław

ul. B. Krzywoustego 28

tel. .  71/320-90-87.

Fax. 71/326-51-61

e-mail: rjaworski@dolnyslask.witd.gov.pl

 

 


Pliki do pobrania :2020-02-18

Wytworzył przez:   Oczkowicz Czesław
Zatwierdził przez:    Oczkowicz Czesław
Ostatnia zmiana wykonana przez: Oczkowicz Czesław
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2020-02-18 11:14:24